Το διαγνωστικό τεστ είναι ένα δικό μας εργαλείο αξιολόγησης επιπέδου κατανόησης Αγγλικών και είναι εντελώς δωρεάν. Για να αποσταλούν τα αποτελέσματα σας πρέπει να συμπληρώσετε κάποια ελάχιστα στοιχεία όπως email και κινήτο τηλέφωνο. Το χρησιμοποιούμε κυρίως να εντάξουμε ενήλικες σε επίπεδο για την σωστή προετομασία τους. 

21

Diagnostic tool

 Διαγνωστικό για Αγγλικά

Με αυτό το διαγνωστικό έγγραφο θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε το επίπεδο αγγλικών σας και από την πολύχρονη εμπειρία μας να σας κατατάξουμε σε κάποιο επίπεδο Αγγλικών (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).

Οδηγίες: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση όπου μπορείτε. Όχι παραπάνω από μια ώρα και χωρίς τη βοήθεια λεξικού/υπολογιστή. Το διαγνωστικό είναι δωρεάν και για δική σας χρήση.

Good luck and remember no more than an hour!!!   

Choose the correct item.

Please enter your details

1 / 100

Astronauts wear a(n) ...... suit on space missions.

2 / 100

My English teacher ...... me to write a poem for the competition.

3 / 100

The whale dived into the ...... water and disappeared.

4 / 100

They ...... their new furniture delivered.

5 / 100

We can make a(n) ...... by volunteering at our local charities.

6 / 100

My brother joined the police ...... last spring.

7 / 100

Many families with a low ...... can’t afford to buy a house.

8 / 100

There’s no need to go to the baker’s. I ...... some bread at the supermarket.

9 / 100

Our school raised ...... much money for the charity that they built a new library.

10 / 100

Wendy is very shy and avoids ...... to people she doesn’t know.

11 / 100

Karen made the dress all by.......

12 / 100

The children ...... into laughter when they saw the clown.

13 / 100

Tigers live ...... the wild.

14 / 100

The young musician ...... a prize for his outstanding violin performance.

15 / 100

The earthquake in Japan was ...... natural disaster in its history.

16 / 100

I’ll work on the art project ...... I finish my History essay.

17 / 100

You ...... tell anyone what your password is.

18 / 100

Carrie’s taste in food is ...... spicy for me.

19 / 100

Tony is blind and has a ...... dog to help him get around the town.

20 / 100

We had my birthday photos ...... last week.

21 / 100

Don’t worry. I ...... the canaries while you’re away on business.

22 / 100

What sort of a(n) ...... does that novel leave on you?

23 / 100

By the time we ...... cooking, the guests will have arrived.

24 / 100

Their project ...... by Friday at the latest.

25 / 100

I hurt ...... while I was cutting the bread.

26 / 100

A lot of students ...... to get by at university and get part-time jobs.

27 / 100

It is beneficial for children to interact ...... their friends

28 / 100

Would you prefer ...... Chinese or Mexican food tonight?

29 / 100

Max ...... up a document when his computer started to make a buzzing noise.

30 / 100

We need to raise ...... of the problem of poverty in our city.

31 / 100

The artist only used ...... material to create his sculpture.

32 / 100

My mum didn’t tell me ...... because I promised not to be late again.

33 / 100

Tom spends most of his spare time playing on his new games ...... .

34 / 100

News quickly ...... that John and Misty were getting married.

35 / 100

We are having our living room ...... by an interior decorator this week.

36 / 100

Computers can now ...... a user’s voice.

37 / 100

Kelly does not work well under ...... .

38 / 100

John ...... if I was enjoying myself at the party.

39 / 100

When ...... graduate from college?

40 / 100

Molly isn’t ...... to drive a car yet.

41 / 100

I enjoyed walking along the beautiful nature ...... with my friend at the weekend.

42 / 100

...... lovely ring! Did Jack buy it for you?

43 / 100

The audience was dancing to the ...... of the drum.

44 / 100

After the accident, she learnt to walk again through hard work and ...... .

45 / 100

Computers have tiny mechanical ...... .

46 / 100

In the future we ...... all have robots doing chores in our homes.

47 / 100

Alex thinks that documentaries are ...... than soap operas.

48 / 100

We didn’t have ...... to visit all the sights in Venice.

49 / 100

He was ...... a medal for his bravery.

50 / 100

You ...... take some vitamins. You look exhausted.

51 / 100

Helen is ...... a sensitive girl that she cries whenever she sees a stray animal.

52 / 100

Henry told me that he ...... tickets for the performance the night before.

53 / 100

The explorer’s main ...... was to find new islands and map them.

54 / 100

The boys ...... their CD recorded tonight.

55 / 100

Lucy ...... from allergies since she was a child.

56 / 100

There’s ...... at the door asking about the advert in the newspaper.

57 / 100

An exhibition of still life ...... at the city hall every autumn.

58 / 100

My cousin went on an ecotourism holiday and worked in an animal ...... .

59 / 100

Odysseus fought many ...... creatures as he was trying to get home.

60 / 100

What a ...... coincidence! I was thinking about you when you called.

61 / 100

I don’t think Patrick is tall enough ...... the ceiling.

62 / 100

Suddenly the sky ...... and heavy rain began to fall.

63 / 100

My ...... number is seven.

64 / 100

...... your suit from the dry-cleaner’s yet?

65 / 100

Employees ...... chat on the Internet at work.

66 / 100

That was the time ...... I missed my flight.

67 / 100

Tania was out of breath because she ...... in the park.

68 / 100

If I ...... time, I would volunteer at the local homeless centre.

69 / 100

Penny never found out ...... stole her backpack at the camping site.

70 / 100

Nowadays more and more young people have a(n) ...... to the Internet.

71 / 100

Dancing and singing are ...... forms of art.

72 / 100

The artist’s collection ...... abstract works of art.

73 / 100

The ...... weather conditions prevented the plane from taking off.

74 / 100

...... the sun was shining, they still felt cold.

75 / 100

My dad promised that he ...... us to the aquarium the following Saturday.

76 / 100

The archaeologists found a(n) ...... of an ancient Egyptian pharaoh.

77 / 100

...... tired I feel on Fridays after a whole week at school!

78 / 100

The eagle ...... its wings and soared into the sky.

79 / 100

I came ...... a bank note lying under the park bench.

80 / 100

The baby ...... because it needs changing.

81 / 100

Jack got into ...... because he spent more than he earned.

82 / 100

Daniela took out the vacuum ...... and hoovered the carpet.

83 / 100

...... spraining his ankle, Mike was still able to complete the race.

84 / 100

Every August the little village ...... alive during the festival.

85 / 100

You ...... eat in class.

86 / 100

Mr Parks, ...... son is in the same class as me, is an inventor.

87 / 100

It seems like the artist gets his inspiration from the ...... world.

88 / 100

There are new exhibits ...... display in the art gallery.

89 / 100

Several couples were ...... around the dance floor.

90 / 100

First they ...... the Queen and then the parade begins.

91 / 100

I bought a ...... scarf.

92 / 100

These biscuits ...... delicious!

93 / 100

Jane looked ...... for her glasses, but she couldn’t find them.

94 / 100

I took notes in class to ...... track of what my teacher was saying.

95 / 100

I looked ...... the word in the dictionary so that I could learn how to use it.

96 / 100

Helen is ...... a sensitive girl that she cries whenever she sees a stray animal.

97 / 100

We made the sculpture ...... and earned our teacher’s praise.

98 / 100

Don had been working as a journalist ...... years before he got promoted.

99 / 100

Dan opened a new bank ...... at the local branch today.

100 / 100

Frank told the children ...... dressed quickly.

0%

Τα στοιχεία αυτά είναι δικά σας και έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τα δείτε ή και να ζητήσετε να διαγραφούν. Αν έχετε επιλέξει “yes” να σας αποδώσουμε τα αποτελέσματα σας, συμφωνείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email.

KEDU English School

FREE
VIEW